WSPOMNIENIA Z PRZYSZŁOŚCI Fake news dla Marsa

 
 
TAMTAM objektentheater [Holandia / The Netherlands]
WSPOMNIENIA Z PRZYSZŁOŚCI Fake news dla Marsa / 
MEMORIES OF THE FUTURE Fake news for Mars

twórcy, budowniczowie i performerzy / creators, builders and performers: Gérard Schiphorst and Marije van der Sande
muzyka, ścieżka dźwiękowa i programowanie / music, soundtrack and programming: Gérard Schiphorst
wprowadzenie dźwiękowe / voice-over intro: Redmond O Hanlon
konsultacje reżyserskie / directing advice: Lidwien Roothaan
konsultacje w procesie twórczym / advice at development: Aus Greidanus Sr., Jeroen van Westen
asystent produkcji i asystent rozwoju scen / production assistant and assistant scene development: Josje Eijkenboom
asystenci w procesie konstrukcyjnym / assistants set building: Willem Bedeker, Rob de Vos, Chi Huang
stażysta / intern: Rico Coenen
zdjęcia / photography: Femke Teussink

Nowy spektakl wizualny
Dwóch potomków ekspedycji, która wyruszyła na Marsa w 2050 roku, by założyć tam kolonię, wraca na Ziemię po 200 latach. Planeta jest opuszczona i sucha. Badacze przeprowadzają wykopaliska archeologiczne, aby spróbować zrekonstruować, co się stało.
 
Fałszywe wiadomości
Baza macierzysta na Marsie z niecierpliwością czeka na pierwsze zdjęcia.
 
Oczywiście niewiele jest pozytywów do pokazania, ale aby nie zawieść widzów w domu, decydują się na wysyłanie fałszywych wiadomości. Dzięki swoim zapasom przedmiotów znalezionych na ziemi będą odgrywać przytulne i kolorowe scenki na żywo przed kamerą. Oboje zatracają się w dziecięcej zabawie, dziwacznych obrazach, zaskakujących metamorfozach i poetyckiej atmosferze.
 
Kiedy połączenie z Marsem nagle zostaje utracone, wyruszają na poszukiwanie tego, co mogło się stać z ziemią i nieoczekiwanie odkrywają życie. A może to fałszywe wiadomości, które sami sobie tworzą…?
 
Teatr animacji na żywo
Na scenie znajduje się w pełni wyposażone studio animacji, w którym gracze kręcą film, który jest wysyłany na Marsa. Tworzą obrazy na żywo, które są widoczne dla publiczności. Widzowie widzą jednocześnie film i jego powstawanie! Zostają skonfrontowani z różnicą między obrazami wideo, wyświetlanymi na dużym ekranie, a tym, co faktycznie dzieje się w studiu. To właśnie jest fake news 2.0.
 
Gérard Schiphorst i Marije van der Sande z TAMTAM od lat wykorzystują animację wideo na żywo w swoich przedstawieniach teatralnych i podróżują z nią po całym świecie. Teraz idą o krok dalej, używając miksowania na żywo na scenie i konfiguracji z trzema kamerami. Łączą sferę sztuk wizualnych, teatru, muzyki i animacji wideo w jednym niesamowitym przedstawieniu.
 
"Wspomnienia z przyszłości" to spektakl bez tekstu, ale z intrygującą ścieżką dźwiękową i mnóstwem oszałamiających obrazów.
 
Z prasy: „Scenografia jest potężna… Oglądanie miniaturowej scenografii to sama przyjemność: wykonane z wielką dbałością o szczegóły budzą koszmarne skojarzenia. Wspomnienia będą nawiedzać twój umysł przez długi czas.” [Świat lalkarstwa]

A new visual performance
Two descendants of the expedition that left for Mars in 2050 to start a colony there return to Earth after 200 years. However, they do not find the blue and green planet idealised on Mars and worshipped as the source of everything. They find the planet desolate and dry. They investigate and do archaeological excavations to try to reconstruct what happened.
 
Fake news
The home base on Mars is eagerly awaiting the first images.
There is of course little positive to show, but in order not to disappoint viewers at home, they decide to send fake news. With their stock of objects found on earth, they will play cozy and colorful scenes, live in front of the camera. The two lose themselves in childlike play, bizarre images, surprising metamorphoses and poetic atmospheres.
When the connection with Mars is suddenly lost, they go in search of what could have happened to the earth and unexpectedly discover life. Or would that be fake news they make for themselves…?
 
Live animation theatre
On the stage is a full equipped animation studio in which the players make the video that is sent to Mars. They create the images live and visible for the audience. The spectators see the film and the making of at the same time! They are confronted with the difference between the video images, projected on a large screen, and what actually happens in the studio. It is fake news 2.0
 
Gérard Schiphorst and Marije van der Sande of TAMTAM have been using live video animation in their theater performances for years and travelled the world with it. They are now taking it  a step further by using live mixing on stage and a three camera set-up. They are bringing together the realm of their visual art, theatre, music and video-animation in one amazing show.
 
"Memories Of The Future" is a performance without text but with an intriguing soundtrack and an overload of stunning images.
 
From the press: “The stage design is powerful… It is a pleasure to watch the miniature set: manufactured with great attention to detail they evoke nightmarish associations. Memories will haunt your mind for a long time.” The world of puppetry

środa / Wednesday  
21/06, 18:00 – scena kameralna BTL / studio stage BTL
czas trwania spektaklu / duration of performance: 70 min