TROJA. WOJNY NIE BĘDZIE!

 
      fot. Grzegorz Gajos
 
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki / 
Alojzy Smolka Puppet and Actor Theatre in Opole [Polska / Poland]
TROJA. WOJNY NIE BĘDZIE! / TROY. THERE WILL BE NO WAR!


scenariusz i reżseria / script and direction: Anna Wieczorek
scenografia / stage design: Katarzyna Leks
muzyka / music: Magdalena Gorwa
projekcje/ projections: Agata Konarska
reżyseria światła / lighting direction: Dorota Bator
obsada / cast: Aleksandra Mikołajczyk, Barbara Lach, Zygmunt Babiak, Jakub Kowalczyk

„Troja. Wojny nie będzie!” to spektakl na podstawie autorskiego scenariusza Anny Wieczorek, który powstał w oparciu o teksty opowiadające o najsłynniejszej z wojen - wojnie trojańskiej. „Iliada” Homera, „Achilleis” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Trojanki” Eurypidesa to główne inspiracje autorki dramatu.
Kasandra - główna bohaterka dramatu - przywołuje kolejnych bohaterów mitu trojańskiego (m.in. Helenę, Menelaosa, Agamemnona, Achillesa, Priama, Hekabe), chcąc rozliczyć ich z tego co zrobili, by uniknąć wojny. Próbuje opowiedzieć, jak było naprawdę. Ale co dziś znaczy prawda i kto decyduje, co nią jest? Jak o wojnie opowiadać? Czy język antycznego eposu jest wystarczający? Czy „piękno wojny”, o którym pisze Homer, zasługuje jeszcze na uwagę?

Kasandra to przedstawicielka młodego pokolenia, które musi mierzyć się z coraz trudniejszymi doświadczeniami: pandemii, wybuchu wojny w Ukrainie, postępującą katastrofą klimatyczną. Ale nie chce biernie przyglądać się temu, jak świat płonie, albo udawać, że tego pożaru nie widzi. Chce zapobiec katastrofie. W swoim dążeniu do znalezienia rozwiązania jest jednak osamotniona. Starsze pokolenie nie rozumie jej buntu wobec bierności, a pozostali obserwatorzy i wrogowie tylko się temu przyglądają i czekają na odpowiedni moment, by wykorzystać ten „chocholi taniec”, w którym Troja utknęła.
Mimo ciężaru, jaki niesie ze sobą temat wojny (szczególnie teraz), w przedstawieniu nie zabraknie miejsca na ironię i humor. Atrakcyjna oprawa wizualna i muzyczna, z elementami teatru tańca i projekcjami sprawi, że opowieść o najsłynniejszej z wojen, wyda się młodemu odbiorcy bliższa, niż mogłoby się wydawać.

KASANDRA
Przypomnę wam…
Jak to było z tą wojną, która nie miała prawa wybuchnąć.
Z tą wojną, której nie mieliśmy prawa przegrać.
Z tą wojną, o której nikt już nie chce pamiętać.
Z tą wojną, która miała się skończyć tak szybko, że  nie warto było nawet o niej myśleć.
Z tą wojną, która odebrała mi dom.


“Troy. There will be no war!” is a performance based on Anna Wieczorek’s original script based on texts about the most famous war – the Trojan War. “Iliad” by Homer, “Achilleis” by Stanisław Wyspiański and “The Trojan Women” by Euripides were dramatist’s main inspirations.
Kassandra – main character of the drama – evokes other heroes of the Trojan myth (including Helena, Menelaus, Agamemnon, Achilles, Priam, Hecabe) wanting to hold them accountable for what they did to avoid war. She tries to tell what it really was like. But what does truth mean today, and who decides what it is? How to talk about war? Is the language of the ancient epic sufficient? Does the “beauty of war” described by Homer still deserve attention?

Kassandra is a representative of the young generation that has to face increasingly difficult experiences: pandemic, outbreak of war in Ukraine, progressive climate catastrophe. But she does not want to passively watch the world burn or pretend that she does not see this fire. She wants to prevent a catastrophe. However, she is alone in her quest for a solution. The older generation does not understand her rebellion against passivity and other bystanders or enemies just watch and wait for the right moment to take advantage of this “dirty dance” in which Troy is stuck.


Despite the weight of the subject of war (especially now), there is space for irony and humour in the performance. Attractive visuals and music, with elements of dance theatre and projections, make the story of most famous of wars seem closer to the young audience than it might seem.

CASSANDRA
I will remind you…
How was it with this war, which had no right to break out.
With this war we had no right to lose.
With this war that no one wants to remember anymore.
With this war, which was going to end so quickly it was not even worth thinking about.
With this war that took my home.

poniedziałek / Monday
19/06, 18:00 – scena kameralna BTL / studio stage BTL
czas trwania spektaklu / duration of performance: 75 min