INVISIBLE

 
    
fot. Joanna Krukowska
 
Grupa Coincidentia [Polska / Poland]
INVISIBLE

 
koncepcja / concept: Dagmara Sowa, Małgorzata Tarasewicz-Wosik, Paweł Chomczyk, Robert „Meg” Jurčo
scenariusz i reżyseria / script and direction: Paweł Chomczyk
scenografia / stage design: Małgorzata Tarasewicz-Wosik
ruch sceniczny / stage movement: Karolina Garbacik
reżyseria światła / lighting direction: Bogusław Kasperuk
muzyka na żywo / live music: Robert „Meg” Jurčo, Paweł Chomczyk
obsada / cast: Dagmara Sowa, Robert „Meg” Jurčo, Paweł Chomczyk


W koło nie ma nic. Przede mną nie ma nic. Czyste powietrze. Pusta przestrzeń. Pomiędzy mną a stodołą oddaloną ode mnie o 57 kroków... Nic. Mija kilka godzin. Ta sama przestrzeń teraz jest pełna pyłów, owadów, kurzu. Wcześniej to Coś też tu było. Tylko ja byłam ślepa. Byłam po niewłaściwej stronie słońca. Co widzisz jak mnie widzisz? Jaki mam kolor? Jaki kolor ma moja energia? A moja dusza? Widzisz ją? Widzisz coś?

Laboratorium rzeczy niewidzialnych. Teatralny eksperyment, ukierunkowany na dowiedzenie nieudowodnionych dotychczas tez związanych z rzeczami, bytami, procesami, których nie da się dostrzec gołym (a czasem nawet uzbrojonym) okiem. Nicość zaprezentowana w materialnej formie, śpiewanie o tańcu, tańczenie o śpiewie, smakowanie zapachu, lalkowe dowody na istnienie światów równoległych i bytów absolutnych; empiryczne pomiary stężenia miłości, tłoczenie esencji procesów myślowych – to unikatowe, oryginalne działania sceniczne z wykorzystaniem środków wyrazu teatru ożywionej formy, które stanowią o niepowtarzalnym charakterze nowego spektaklu Grupy Coincidentia.

Twórcy zastrzegają sobie prawo do prezentacji wybranych zdarzeń scenicznych w formie niewidzialnej. Wszelkie reklamacje w tym względzie [dalsza część tekstu napisana niewidzialną czcionką]Spektakl Grupy Coincidentia zrealizowany w ramach programu OFF Polska, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu Miasta Białystok oraz przy współpracy partnerskiej z Siedliskiem Kultury Solniki 44 i Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filią w Białymstoku.


There is nothing around. There is nothing in front of me. Clean Air. Empty space. 57 paces between me and a barn... Nothing. Several hours pass. The same space is now full of insects and dust. There was Something here before. Only I was blind. I was on the wrong side of the Sun. What do you see when you see me? What is my colour? What colour is my energy? And my soul? Do you see it? Do you see anything?

The Laboratory of Invisible Things. A theatrical experiment aimed at proving so far unproven theses related to things, beings, processes that cannot be seen with the naked (and sometimes even armed) eye. Nothingness presented in a material form, singing about dance, dancing about singing, tasting the smell, puppet proofs of the existence of parallel worlds and absolute beings; empirical measurements of the concentration of love, pressing the essence of thought processes – these are unique, original stage activities using means of expression of theatre of live form, which determine unique character of the new performance of Grupa Coincidentia.

The creators reserve the right to present selected stage events in an invisible form. Any complaints in this regard [further text written in invisible font]The performance of Grupa Coincidentia was produced as part of the OFF Polska program organized by Zbigniew Raszewski Theatre Institute. Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage, from the budget of the City of Białystok and in partnership with Siedlisko Kultury Solniki 44 and Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art, Branch Campus in Białystok.

niedziela / Sunday
18/06, 15:00 – scena kameralna BTL / studio stage BTL
czas trwania spektaklu / duration of performance: 85 min 
 
       fot. Joanna Krukowska