BETON

 
    fot. Piotr Pędziszewski
 
Miejski Teatr Miniatura / Miniatura City Theatre [Polska / Poland]
BETON / CONCRETE

adapatcja i reżyseria / adaptation and direction: Michał Derlatka
animacje i multimedia / animations and multimedia: Sebastian Łukaszuk
muzyka / music: Sarapata Sound Workers
koncepcja scenografii i lalek / stage design and puppet concept: Wojciech Stachura
konsultacje konstrukcyjne scenografii / stage design construction consultations: Beniamin Straszewski
reżyseria świateł / lighting direction: Maciej Iwańczyk
obsada / cast: Wojciech Stachura
wykonanie piosenek / songs performance: Marta Złakowska
głosy / voices: Zofia Bartoś, Edyta Janusz-Ehrlich, Piotr Srebrowski

na podstawie powieści Latawiec z betonu Moniki Milewskiej
 
Beton to niejednorodny i wielofazowy kompozyt, powstały głównie z cementu, kruszywa i wody, które po wymieszaniu stają się ciałem lepkoplastyczno-stałym. Mieszanka ta dzięki hydratacji cementu przechodzi w ciało stałe. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.
 
Beton to także potoczne, pejoratywne określenie osoby o niereformowalnym, mocno zdefiniowanym zestawie poglądów, często opartych na dogmatach oderwanych od rzeczywistości. Mentalny beton jest odporny na zmiany temperatur i wilgotności, jego forma opornie poddaje się wpływom otoczenia. Beton monumentalny, długowieczny, niestety często brzydko się starzeje.
 
"Beton" to także spektakl teatralny, fikcja sceniczna o inżynierze, twórcy gdańskiego falowca. Ten orędownik komunizmu, megaloman-donosiciel i oportunista odkrywa zadziwiającą właściwość własnego dzieła: falowiec zakrzywia czas, pozwalając na podróże w przyszłość. Tragizm losu inżyniera polega na tym, że niezależnie od wysiłków, które podejmuje, by wpłynąć na kształt przyszłości swojej i świata – nie jest on nigdy w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań, które często, mimo jego dobrych intencji, odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego. Czy wobec tego warto w ogóle działać i podejmować wysiłek kształtowania rzeczywistości? Czy lepiej poddać się i biernie dryfować z prądem życia?
 
Wykonawca głównej roli i autor scenografii Wojciech Stachura otrzymał za ten spektakl wiele nagród, w tym trzy ogólnopolskie – nagrodę Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA dla najbardziej obiecującego aktora młodego pokolenia, nagrodę w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz niedawno nagrodę pierwszej edycji Festiwalu Plastyki Teatrów Lalki i Formy Słupsk-Ustka 2022. Nagrodę na festiwalu otrzymał także reżyser przedstawienia Michał Derlatka, który już wcześniej został wyróżniony za reżyserię „Betonu” Nagrodą Teatralną Miasta Gdańska za 2020 rok.
 
 
based on the novel entitled Latawiec z betonu [Concrete Kite] by Monika Milewska
 
Concrete is a heterogeneous and multi-phase composite, mainly made of cement, aggregate and water, which after mixing becomes a viscoplastic-solid body. This mixture, thanks to hydration of cement, turns into a solid. It is one of most common building materials in modern construction.
 
Concrete is also a colloquial, pejorative term for a person with unreformable, strongly defined set of views, often based on dogmas detached from reality. Mental concrete is resistant to changes in temperature and humidity. Its form resists influence of environment. Monumental, long-lived concrete, unfortunately, often ages badly.
 
"Concrete" is also a theatrical performance, a stage fiction about an engineer, creator of the Gdańsk falowiec [a kind of a block of flats characterised by its length and wavy shape]. This supporter of communism, megalomaniac, informer and opportunist discovers an amazing property of his own work: the falowiec bends time, allowing travel into the future. The tragedy of engineer’s fate is that, regardless of the efforts he makes to influence the shape of his future and the world, he is never able to predict the consequences of his actions, which often, despite his good intentions, have the opposite effect to the intended one. Is it worth acting at all and making an effort to shape reality? Or is it better to give up and passively drift with the flow of life?
 
The performer of the main role and set design author, Wojciech Stachura, received many awards for this performance, including three national ones: POLUNIMA Polish Puppetry Centre Award for the most promising actor of the young generation, an award in the prestigious National Competition for Staging Polish Contemporary Play and recently the Award of the first edition of the Festival of Theatre Puppets and Visual Forms Słupsk-Ustka 2022. An Award at that Festival was also given to the director of the performance – Michał Derlatka – who had already been awarded Theatre Award of the City of Gdańsk for 2020 for directing “Concrete”.

czwartek / Thursday
22/06, 18:00 – scena kameralna BTL / studio stage BTL
czas trwania spektaklu / duration of performance: 65 min
 

     fot. Piotr Pędziszewski