AUSTERIA

 
       fot. Jakub Burzyński
 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku /
Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw Branch Campus in Białystok 
[Polska / Poland]
AUSTERIA

obsada / cast: Martyna Braca, Antonina Brühl, Mirella Burcewicz, Aneta Ćmiel, Ewa Doan, Piotr Gadomski, Aleksandra Gosławska, Filip Lorent-Fijał, Marta Moś, Ewelina Oleś, Szymon Szczęch, Monika Wiech, Mateusz Zbrożek
asystentka reżysera / assisstant director: Agata Nierzwicka
inspicjentka / stage manager: Monika Wiech

a także / and

autor / author: pilgrim / majewski
reżyseria i scenografia / direction and stage design: seb majewski
choreografia / choreography: Dorota Furmaniuk
muzycy / musicians: Olga Mysłowska i Daniel Pigoński {Polpo Motel}
technika mowy / speech technique: Ewa Gajewska-Jasińska
pracownie plastyczna / art workshops: Karolina Baczar, Anna Chilińska, Zbigniew Romanyk, Róża Turlińska
dział techniczny / technical department: Mirosław Bobowik, Mariusz Doroszko, Artsemi Khatkevich, Krzysztof Matosek, 
Jan Mróz

austeria restauracja pomiędzy austrią i australią 
 
Najpierw wyjaśnijmy dwa rzeczowniki: dyplom i austeria.
 
Dyplom, w przypadku szkoły teatralnej, to coś więcej niż kartka oprawiona w ramkę i powieszona na ścianie. Bo dyplom to specyficzny rodzaj spektaklu. Teatr, ale jeszcze w szkole. I szkoła, ale już na scenie. Do tego: widzowie, repertuar, oczekiwania, spełnienia, zaskoczenia i zawody. Sukcesy i niepowodzenia. Czyli to wszystko, co jest solą teatru, a co nagle wdziera się w pluszowe mury szkoły.
 
Austeria to gospoda. I powieść. I film. Powieść Juliana Stryjkowskiego jest z roku 1966 a film w reżyserii Jerzego Kawalerowicza z 1983.
 
Spektakl dyplomowy pod tytułem Austeria nie ma nic wspólnego ani z filmem, ani ze Stryjkowskim. Jest osobnym dziełem. 
 
Na tych wyjaśnieniach trudno poprzestać. Bo kolejne słowa proszą się o rozczytanie:
Grzyby – najbardziej gorący temat sezonu 2021 / 2022. Jak wiemy grzyby smakują, grzyby trują, grzyby odlatują i myślą.
Graal – święte naczynie i bezbożne narracje i mity. Król Artur i Richard Wagner.
Uran – pierwiastek oraz śmierć.
Neptun – ósma planeta od słońca. A nawet siódma.
YMCA – znana piosenka i manifest Village People a także mniej znana szkoła i bardzo popularny sport czyli siatkówka.
Sens – impuls, którego szuka człowiek, a co najwyżej znajduje ludzkość, ale w formie ersatzu, czyli podróbki.
Klucz – przedmiot, którego miejsce jest na śmietniku.
Interpretacja – wolność.
Widz – kobieta, mężczyzna, osoba, którą zapraszamy na spektakl Austeria.
A wtedy wszystkie powyższe słowa ułożą się w zdania z podmiotem: ja.
 
Mamy taką nadzieję.
 
Spektakl bierze udział w 29. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

austeria – an inn restaurant between austria and australia
 
First, let us clarify two nouns: diploma and inn.
 
A diploma, in case of theatre school, is more than a piece of paper framed and hung on the wall. A diploma is a specific kind of performance. Theatre but still in school. And school but already on stage. And: spectators, repertoire, expectations, fulfillments, surprises and competitions. Successes and failures. Everything that is the salt of theatre and which suddenly breaks into the plush walls of theatre school.
 
Austeria is an inn. And a novel. And the film. The novel by Julian Stryjkowski is from 1966 and the film directed by Jerzy Kawalerowicz was created in 1983.
 
The graduation performance called Austeria has nothing to do with the film or with Stryjkowski. It is a separate work.
 
It is difficult to stop at these explanations. Because  few more words ask to be read:
Mushrooms - the hottest topic of the 2021 / 2022 season. As we know, mushrooms taste good, mushrooms poison, mushrooms fly away and think.
Grail - holy vessel and ungodly narratives and myths. King Arthur and Richard Wagner.
Uranium - element and death.
Neptune - the eighth planet from the Sun. And even seventh.
YMCA - a well-known song and manifesto of the Village People as well as a lesser known school and a very popular sport - volleyball.
Meaning – an impulse that a human being is looking for, but is being found at most by humanity, in the form of ersatz, that is counterfeit.
Key - an item whose place is in the trash.
Interpretation - freedom.
The spectator – a woman, a man, a person whom we invite to Austeria performance.
And then all the above words will form sentences with the subject: I.
 
We hope so.
 
The performance takes part in the 29th National Competition for Staging Contemporary Polish Play.

środa / Wednesday
21/06, 16:00 – Teatr Szkolny ATB / School Theatre ATB
czas trwania spektaklu / duration of performance: 120 min