ZAKLĘTA GÓRA - THE ENCHANTED MOUNTAIN

 

ZAKLĘTA  GÓRA - THE ENCHANTED MOUNTAIN

Państwowy Teatr Lalek w Kownie 

 

autor i reżyser / author and director: Andrius Žiurauskas
projekt lalek i scenografii / puppet and stage design: Giedrė Brazytė 
kompozytor / composer: Olegas Jerochinas 
efekty dźwiękowe / sound effects – „Aktida”
obsada / cast: Jolita Ross, Mindaugas Černiauskas, Remigijus Endriukaitis, Andrius Žiurauskas, Arūnas Veržbavičius, Ramūnas Mockus 
czas trwania spektaklu / duration of performance: 50 min. 
 
Ludzie różnych wyznań żyją u podnóża góry zgodnie ze swoimi zwyczajami i tradycjami i nie mogą się w żaden sposób zgodzić, czyja religia jest ważniejsza, czyj Bóg potężniejszy. Nagle na szczycie góry pojawia się światło, a wieść głosi, że ​​ jeśli ktokolwiek dotknie go ręką, ludzie będą żyć szczęśliwie do końca wieków. Przedstawiciele poszczególnych narodów rzucają się by zdobyć szczyt góry, zapominając o swoich domach, dzieciach i rodzicach. Tracą wszystko zwabieni obietnicą szczęścia.  Silne pragnienie dotknięcia Światła Szczęścia sprawia, że sąsiedzi zapominają o odwiecznym gniewie i wspólnie osiągają cel. Ale twórcy spektaklu przygotowują widzom niespodziankę i nie obiecują łatwego do przewidzenia zakończenia historii.
 
Twórcy chcą podkreślić wagę tolerancji i szacunku dla różnych światopoglądów, stylów życia, innych kultur czy narodów, a jednocześnie przypominają, by nie zapominać o rodzimych korzeniach i indywidualnej tożsamości.
 
Spektakl powstał przy użyciu zasad kinematografii. W inscenizacji nie ma dialogu i narracji. Słowo zostaje zastąpione językiem audiowizualnym, a ścieżka dźwiękowa do spektaklu tworzona jest jak do filmu.
 
Twórcy przedstawienia zostali nagrodzeni najwyższą litewską nagrodą teatralną „Złoty Krzyż Sceny” za najlepszy spektakl teatru lalkowego i teatru przedmiotu w 2019 roku.
 
 
 
The nations of different faiths live at the foot of the mountain according to their customs and traditions and cannot agree in any way whose religion is more important, whose God is more powerful. Suddenly the light appears at the top of the mountain and the rumour spreads out that if anybody touches it, people will become happy until the end of ages. The representatives of the nations begin to climb up the mountain forgeting about their homes, children and parents, losing everything due to the promise of happiness. The desire to touch the Light of Happiness make the neighbours forget about their eternal anger and achieve the common goal together. But the creators of the performance prepare a surprise for the audience and do not promise an easy and predictable end of the story.
 
The goal of the creative group is to highlight the importance of tolerance and respect for different  worldviews, lifestyles, other cultures and nations but at the same time they emphasize that one should not forget one‘s native roots and individual identity.
 
The performance is created with use of cinematographic principles. There is no usual dialogue and narrative in the staging. The word is replaced by audio-visual language, the soundtrack  is created as if it was created for the film.
 
The creative group of the performance was awarded with the highest Lithuanian theatre award The Golden Stage Cross“ for the best puppet and object theatre performance in 2019.
 
PAŃSTWOWY TEATR LALEK W KOWNIE | KAUNAS STATE PUPPET THEATRE           
LITWA | LITHUANIA